1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Prolim, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53475003 en gevestigd aan Brasemstraat 44 (1432 PJ) te Aalsmeer, hierna te noemen: “Prolim”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Klant”, ter zake de overeengekomen levering van goederen en/of het leveren van diensten door Prolim aan Klant (“de Overeenkomst”).

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen Prolim en Klant

gesloten Overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door Prolim en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst, voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Prolim zijn vrijblijvend en vervallen na 21 dagen.

2.2 Opgaven met betrekking tot afmetingen, gewichten, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen en prijzen zijn slechts indicatief en bedoeld om een algemene voorstelling te geven en zijn als gevolg niet bindend. Prolim is gerechtigd om daarvan af te wijken bij levering van de goederen en/of diensten, zonder dat Klant gerechtigd zal zijn tot enige korting, terugbetaling, verrekening of vervanging van het geleverde.

2.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Prolim niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Werkwijze, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt dan tot stand nadat een opdracht schriftelijk door Prolim is aanvaard/bevestigd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door of namens Prolim gedaan, binden slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Prolim.

3.2. Indien Klant niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging door Prolim zijn bezwaren aan Prolim kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht dat de Overeenkomst juist en volledig is, met inachtneming van het in artikel 3.1 bepaalde.

3.3. De uitvoering van de Overeenkomst zal plaatsvinden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Is voor de (gehele of gedeeltelijke) nakoming van de Overeenkomst door Prolim een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn die bij overschrijding daarvan van rechtswege tot verzuim van Prolim leidt en geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

3.5. Prolim is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Prolim de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7. Prolim heeft het recht de Overeenkomst met Klant al dan niet gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.

3.8. Indien Prolim gegevens nodig heeft van Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Klant deze juist en volledig op de door Prolim aangegeven manier aan Prolim ter beschikking heeft gesteld.

3.9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen, dan zullen Prolim en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, wordt gewijzigd, dan kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding door Prolim en/of de leveringstermijn worden gewijzigd, welke wijziging Klant voor zover redelijk zal aanvaarden.

3.10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzend-, transport- en portokosten.

3.11. Prolim behoudt zich het recht voor tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren aan Klant door te berekenen voor zover de prijsverhoging niet hoger is dan 15% van de oorspronkelijke prijs. Indien de prijsverhoging 15% van de oorspronkelijke prijs overstijgt zullen Prolim en Klant in redelijk overleg treden binnen een redelijke termijn. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 8 dagen na het overleg te ontbinden. In zulks geval zullen Prolim en Klant in redelijk overleg treden over de vergoeding van de door Prolim gemaakte (on)kosten.

3.12. Prolim is ten allen tijde gerechtigd zekerheid te vragen of te verlangen in verband met de levering van door of namens Prolim te leveren zaken en/of diensten.

4. Overmacht

4.1. Prolim is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan Prolim te wijten is, noch zijn schuld is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Prolim onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid voor risico van Prolim behoort te komen. In ieder geval is onder overmacht begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen en materialen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en/of ingeschakelde derden.

4.3. Prolim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Prolim zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.4. Prolim kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig jegens de ander te worden.

5. Garanties

5.1. De onder de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten zullen de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt als gevolg van productie- of fabricagefouten niet aan deze verwachting voldaan dan heeft Klant recht op kosteloze reparatie of vervanging. De periode waar binnen Prolim gehouden is de garantieverplichtingen na te komen is 12 maanden na factuurdatum. Indien Klant een natuurlijk persoon is die de Overeenkomst niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan bedraagt die termijn 24 maanden. Buiten de garantie vallen in ieder geval de gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet in acht nemen van bedienings– en onderhoudsvoorschriften en/of normale slijtage en/of montage en/of installatie en/of reparatie door een ander dan Prolim.

5.2. Indien de door Prolim verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Prolim en Klant is overeengekomen.

5.3. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan door of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, de onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden, wanneer zonder schriftelijke toestemming van De Prolim door Klant en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- en/of bewerkt op een andere dan de normale of door Prolim aangegeven manier. De garantie geldt evenmin als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Prolim geen invloed kan uitoefenen, waaronder mede begrepen weersomstandigheden (zoals maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen).

5.4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en weren van Klant jegens Prolim en de door Prolim bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, met uitzondering van de in het eerste lid genoemde vorderingen, bedraagt twee jaar in de zin van art. 7:28 BW.

6. Onderzoek en meldingen

6.1. Zodra de zaken hem ter beschikking worden gesteld en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient Klant het geleverde onmiddellijk te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Prolim en Klant dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Prolim te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Prolim in staat is adequaat te reageren. Klant dient Prolim in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

6.2. Indien van een gebrek later dan de genoemde periode van twee maanden melding wordt gemaakt, dan komt Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3. Een melding zoals genoemd in artikel 6.1 schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

6.4. In geval van vervanging is Klant gehouden om de te vervangen zaak op eerste verzoek van Prolim aan Prolim te retourneren.

6.5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten aan de zijde van Prolim, daaronder begrepen onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

7.1. Prolim kan de nakoming van zijn verplichtingen opschorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden, indien: (1) Klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (2) voor Prolim omstandigheden zijn die grond geven te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; (3) Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (4) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is; en/of (5) ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Prolim kan worden gevergd.

7.2. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is Prolim gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade.

7.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Prolim op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Prolim de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

7.4. Indien Prolim op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

7.5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of waardoor Prolim redelijkerwijs kan twijfelen aan de (tijdige) nakoming van de Overeenkomst door Klant, staat het Prolim vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Prolim op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Klant in rekening worden gebracht.

8. Betaling en incassokosten

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens (vermeende) wanprestatie van Prolim.

8.2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Indien Klant de Overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat hij bij een vertraging in de betaling van de geldsom een aanvullende vergoeding van incassokosten verschuldigd zal zijn van, zulks ter keuze van Prolim, 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-, of de in werkelijkheid door Prolim gemaakte incassokosten.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Prolim in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Prolim totdat Klant alle verplichtingen uit de met Prolim gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2. Klant machtigt Prolim of een door Prolim nader aan te wijzen derde, nu voor alsdan, dat zij bij niet rechtmatige nakoming als in bovenstaand Prolim de geleverde zaken terug kan (laten) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Klant zal daaraan steeds zijn kosteloze medewerking verlenen, waaronder het verschaffen van toegang tot zijn ruimten of terreinen.

9.3. Door Prolim geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

10. Risico-overgang

10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat op Klant over op het moment waarop zaken in de macht van Klant worden gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Prolim is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door namens of door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2. Prolim is niet aansprakelijk ter zake gedragingen van door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

11.3. Prolim is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade waaronder uitsluitend wordt verstaan (1) de in redelijkheid gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, (2) de in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Prolim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Prolim toegerekend kunnen worden en nadat Prolim een redelijke mogelijkheid is geboden na te komen, en (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4. Prolim is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

11.5. De aansprakelijkheid van Prolim jegens Klant voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door Prolim gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door Klant aan Prolim verschuldigde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft (of hebben), verminderd met de kostprijs voor Prolim, dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de Overeenkomst die tussen Klant en Prolim bestaat. Bij duurovereenkomsten bedraagt de aansprakelijkheid maximaal het bedrag van het per kalenderjaar op grond van die Overeenkomst door Klant verschuldigde. De totale aansprakelijkheid van Prolim ingeval van een duurovereenkomst is in ieder geval beperkt tot EUR 5.000,-. De aansprakelijkheid van Prolim is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12. Vrijwaring

12.1. Klant vrijwaart Prolim voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Prolim toerekenbaar is.

12.2. Indien Prolim uit dienhoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden Prolim zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is Prolim, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Prolim en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op aan de Klant ter beschikking gestelde goederen en/of diensten berusten bij Prolim dan wel haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in ieder geval verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

13.2. Klant mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door DeBeer WoodWorks ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé- gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Prolim.

13.3. Klant mag merken van Prolim niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

13.4. Prolim verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Prolim, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk voort te zetten.

13.5. Klant stelt Prolim direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van goederen en/of diensten door Prolim inbreuk maakt op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.

13.6. Prolim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Klant het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prolim.

13.7. Niets in deze algemene voorwaarden, Overeenkomst of andere mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen Prolim en Klant heeft tot doel intellectuele eigendomsrechten zoals, maar niet beperkt tot, de auteursrechten op de ontwerpen over te dragen aan Klant.

13.8. Schetsen, ontwerpen en andersoortige voorstellen die door Prolim aan Klant ter beschikking zijn gesteld zijn beschermde werken waar intellectuele eigendomsrechten op rusten. Indien Klant besluit de schetsen, ontwerpen en andersoortige voorstellen te gebruiken, vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of op een andere manier van inbreuk maakt, levert dit een inbreuk op en verbeurt Klant EUR 1000,- per inbreuk en EUR 100,- per dag dat de inbreuk voortduurt.

14. Wijziging van de voorwaarden

14.1 Prolim behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

14.3 Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. De Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en verbintenissen tussen Prolim en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen tussen Prolim en Klant, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg tussen Prolim en Klant, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Versie 1.0 d.d. januari 2019.

Neem contact met ons op  Adresgegevens

  Legmeerdijk 135a,
  1432 KA
  Aalsmeer

  Volg ons op social media

  Social Media Social Media
  expand_less expand_more